Opłaty

Opłaty procesowe

1. proces o stwierdzenie, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie:

a) strona powodowa – 2600 zł (3000 zł jeżeli strona powodowa lub strona pozwana mieszka za granicą)

b) strona pozwana – 500 zł (tylko w przypadku, gdy składa wniosek o prowadzenie procesu z innych tytułów nieważności zawarcia małżeństwa niż wniesione przez stronę powodową)

W przypadku konieczności tłumaczenia na język polski protokołów przesłuchań wykonanych przez zagraniczne sądy kościelne, koszty tłumaczeń ponosi strona, która wniosła o przesłuchanie osoby zamieszkałej za granicą. Koszty tłumaczenia wynoszą 60 zł za stronę (2500 znaków).

Koszty sporządzenia opinii biegłego w sądzie innym niż Sąd Biskupi w Sosnowcu są określone przez sąd, w którym sporządzana jest opinia. Koszty te ponosi strona, która wniosła o dokonanie tej czynności.

2. Uchylenie sądowego zakazu zawarcia małżeństwa:

a) 500 zł (jeżeli wymagana jest opinia biegłego)

b) 200 zł ( jeżeli nie jest wymagana opinia biegłego)