Zakres działalności

Sąd Biskupi prowadzi postępowania sądowe w następujących sprawach:

- o stwierdzenie, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie,

- o rozwiązanie małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.

 

Osoby zainteresowane wszczęciem powyższych postępowań proszone są o kontakt z działającą przy tutejszym sądzie poradnią prawną, gdzie uzyskają (bezpłatnie) wszelkie potrzebne informacje i porady prawne, jak również (odpłatnie) profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania pism procesowych.

Profesjonalnej pomocy prawnej związanej z prowadzeniem powyższych postępowań udzielają również (odpłatnie) osoby uprawnione do występowania przed tutejszym sądem jako adwokaci i pełnomocnicy stron.