Polityka prywatności

SĄD BISKUPI DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ

INFORMACJA

 

W Rzeczypospolitej Polskiej procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi podlegają wyłącznie przepisom prawa kanonicznego, jednakże sądy kościelne przestrzegają również państwowych przepisów o ochronie prywatności i danych osobowych.

Do zasad działania sądów kościelnych należy udostępnienie akt w procesach o orzeczenie nieważności małżeństwa osobom do tego upoważnionym lub innym sądom kościelnym, tylko i wyłącznie dla właściwego i zgodnego z przepisami prawa przebiegu sprawy (zob. kan. 1598 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Po zakończeniu każdego procesu kopia akt sprawy jest przechowywana w archiwum sądu kościelnego i nie jest udostępniana nikomu z wyjątkiem stron procesowych.

Jeżeli w czasie postępowania procesowego sąd kościelny otrzyma informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych na szkodę osoby bezradnej, niepoczytalnej lub małoletniej poniżej lat 15 lub innych przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu Karnego, ma ustawowy obowiązek zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom państwowym.